Проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001

Успешно приключи проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на “Интерконсулт България” ООД чрез внедряване на иновативен интегриран софтуерен продукт.
Специфичните цели на проекта са:

  • Максимизиране на ефективността от внедряване на нови иновативни решения в компанията;
  • Постигане на положителен икономически ефект от прилагане на иновативния продукт;
  • Разширяване на пазарните ниши на световния финансов пазар на „Интеконсулт България“ ООД;
  • Увеличаване на ИТ екипа на дружеството чрез разкриване на нови работни места.

За осъществяване на целите на проекта е внедрен иновативен софтуерен продукт чрез изцяло нова архитектура, създадена от „Интерконсулт България“ ООД. Новата система представлява гъвкава, автоматизирана, модулна, стандартизирана и интегрируема система, която осигурява бързо и лесно внедряване на процеси. Раздробяването на отделни модули дава възможност за лесното им комбиниране и осигурява тяхната независимост, а стандартизацията позволява интегрирането им с други съществуващи системи.