EU Projects

EU PROJECTS

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие Изпълнен е проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Договор за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.077-0324-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2. “Капацитет за растеж на МСП“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стартира изпълнението на проект „MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „MedXchange – платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01 по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Специфична цел 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е разработване на високотехнологична продуктова иновация и повишване на иновационния капацитет на предприятието чрез научно-изследователска и развойна дейност, водещ до бързо технологично развитие. Очакван резултат от постигането на тази стратегическа цел е осигуряване на устойчиво развитие, базирано на знания в последните технологични тенденции и вследствие на това повишен екпортен потенциал посредством реализиране на иновативния продукт на целия световен пазар.

Специфични цели на проекта са:

 • Създаване на нови технологични знания;
 • Разработване на високотехнологичен продукт, платформа за рационална лекарствена терапия, който непосредствено да подобри качеството на живот, създавайки предпоставки за идентифициране на здравни рискове и състояния и предприемане на незабавни и коригиращи действия, подобряващи здравословното състояние на хората;
 • Разработване на мобилно приложение за идентифициране на продуктови данни за лекарствени продукти и свързани продукти;
 • Специфициране на детайлни функционални и нефункционални изисквания към разработването на продукта, които да гарантират добавената стойност от приложението му в реалния живот;
 • Разработване на продуктова иновация съобразно специфичните изисквания и система за управление на качеството и сигурността (ISO 9001:2008, ISO/EIC 27001:2013) като се използват съвременни информационни и комуникационни технологии (Cloud Technologies, Big Data, Уеб базирани приложения, Архитектури, ориентирани към услуги, Machine learning);
 • Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;
 • Развитие на научни знания и иновации;
 • Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;

Стартира изпълнението на проект „Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски социален фонд

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-1.022-0035-C01 по процедура „Специфични обучения“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски социален фонд.

Основна цел е повишаване на производителността на труда и адаптивността към най-съвременните технологии за разработване на високотехнологични и иновативни продукти и създаване на условия за устойчива заетост и професионално развитие чрез провеждани на специфични за прдприятието и съответните работни места обучения . Тази основна цел може да бъде декомпозирана на следните подцели:

 • Създаване и развитие на нови технологични знания във върхови технологии;
 • По-качествена заетост;
 • Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите;
 • Насърчаване на служителите за подобряване или обновяване на компетенциите;
 • Повишаване на адаптивността на човешкия ресурс към новите технологични трендове;
 • Валидиране на придобитите компетенции;
 • Постигане на по-висока добавена стойност в разработваните продукти;
 • Инвестиране в хора и умения;
 • Привличане на млади хора и създаване на условия за тяхното реализиране и развитие;
 • Създаване на условия за разгръщане на творчеството и иновациите;
 • Генериране и споделяне на ноу-хау между служители, въвеждане на нови технологии;
 • Запазване на работните места и създаване на нови;
 • Създаване на възможности за повишаване на пригодността на млади хора за заемане на определени работни места;
 • Запазване на позициите на предприятието като водеща технологична компания;
 • Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;
 • Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;
 • Интерконсулт България ООД (ICB) да се превърне в привлекателно място за талантливи хора;

Стартира изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0123-C01 по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е пазарна реализация и повишаване на конкурентоспособността на „Интерконсулт България“ ООД чрез изграждане на подходяща инфраструктура и внедряване на иновативна платформа за управление на „неща“.

Специфични цели на проекта са:

 • Постигане на положителен икономически ефект чрез предлагане на иновативно решение;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния пазар на „Интерконсулт България“ ООД.

Иновативното решение е насочено към предприятия от различни сфери и цели утилизация на капиталовложенията им и подкрепя важни бизнес и стратегически решения.

Стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1183-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет в растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта са:

 • Повишаване на производствения капацитет чрез създаване на условия за автоматизиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Засилване на експортния потенциал чрез повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на тяхната себестойност.

Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати:

 • Подобрено качество на произвежданите продукти;
 • Намаляване себестойността на продуктите;
 • Минимизиране допускането на грешки;
 • Намаляване на количеството изразходвана електроенергия;
 • Откриване на възможно най-много дефекти и добиване на увереност в качеството на продукта и предоставяната информация за него;
 • Оптимизиране на човешки ресурси и време;
 • Гъвкава инфраструктура;
 • Намаляване на количеството изразходвана хартия;
 • Намаляване на електронни и други отпадъци.