Проект „Технологична модернизация” в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

alt

Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001

Успешно приключи проект „Технологична модернизация в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Интерконсулт България ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване.

Специфичните цели са увеличаване на технологичния капацитет на предоставяне на услугите и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

За осъществяване на целите на проекта са закупени, доставени, монтирани/инсталирани и пуснати в експлоатация следното оборудване и софтуерни продукти и лицензи:

  •  Блейд сървъри
  •  Дискова подсистема
  •  Мрежови комутатори
  •  Точки за достъп
  •  Мрежови контролер
  •  Генератор
  •  Софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси
  •  Операционни системи за сървърите за изграждане на виртуална десктоп инфраструктура
  •  Лицензи за достъп до виртуални десктоп машини