Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.13-0205/Su-04 по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0205/05.07.2012 от бенефициент „Интерконсулт България“ ООД със ЦАПК „Прогрес“ ООД

Information about contract signed between the beneficiary “InterConsult Bulgaria” Ltd. and CAPK “Progress” Ltd.