Tender Documentation Q&A

Въпроси и отговори по процедура открит избор с предмет „Доставка на софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси“ ДБФП BG161PO003-2.1.13-0205