Tender Documentation 2

Тръжна документация на бенефициент "Интерконсулт България" ООД по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0205

Документация за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси“ по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0205  „Технологична модернизация в „Интерконсулт България“ ООД