Tender Documentation

Тръжна документация на бенефициент "Интерконсулт България" ООД по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0205

Документация за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация (монтиране/инсталиране и първоначално изпитване) на оборудване и софтуерни продукти и лицензи“ по ДБФП BG161PO003-2.1.13-0205  „Технологична модернизация" в „Интерконсулт България“ ООД