EU Projects

alt

Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123: "Внедряване на иновативна платформа"

На 12.09.2017 г. е сключен договор с предмет "Доставка на специализиран софтуер" с "АНТИПОДЕС" ООД по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123: "Внедряване на иновативна платформа"

На 13.09.2017 г. е сключен договор с предмет "Доставка на ДМА":

1. Система от модулни сървъри
2. Дискова подсистема
3. Работна система – 10 бр.
4. Оборудван сървърен шкаф
5. Система от токонепрекъсваеми устройства
6. Опорна защитна комуникационна система
7. Мултифункционално устройство
8. Система за видеонаблюдение
9. Опорен комутатор
10. Система комуникационни устройства
11. Конферентна система
12. Климатици – 2 бр.

с "МНЕМОНИКА" АД по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет Доставка на ДМА:

Обособена позиция 1 – Система от модулни сървъри
Обособена позиция 2 – Дискова подсистема
Обособена позиция 3 - Работна система – 10 бр.
Обособена позиция 4 - Оборудван сървърен шкаф
Обособена позиция 5 – Система от токонепрекъсваеми устройства
Обособена позиция 6 – Опорна защитна комуникационна система
Обособена позиция 7 – Мултифункционално устройство
Обособена позиция 8 – Система за видеонаблюдение
Обособена позиция 9 – Опорен комутатор
Обособена позиция 10 – Система комуникационни устройства
Обособена позиция 11 – Конферентна система
Обособена позиция 12 – Климатици – 2 бр.

по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 „Внедряване на иновативна платформа“

alt

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет "Доставка на специализиран софтуер" по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

alt

Стартира изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

alt

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0123-C01 по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е пазарна реализация и повишаване на конкурентоспособността на „Интерконсулт България“ ООД чрез изграждане на подходяща инфраструктура и внедряване на иновативна платформа за управление на „неща“.

Специфични цели на проекта са:

 • Постигане на положителен икономически ефект чрез предлагане на иновативно решение;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния пазар на „Интерконсулт България“ ООД.

Иновативното решение е насочено към предприятия от различни сфери и цели утилизация на капиталовложенията им и подкрепя важни бизнес и стратегически решения.


Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183: Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

На 3.11.2016 г. е сключен договор с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси” с ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси“” по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

alt

Стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1183-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет в растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта са:

 • Повишаване на производствения капацитет чрез създаване на условия за автоматизиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Засилване на експортния потенциал чрез повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на тяхната себестойност.

Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати:

 • Подобрено качество на произвежданите продукти;
 • Намаляване себестойността на продуктите;
 • Минимизиране допускането на грешки;
 • Откриване на възможно най-много дефекти и добиване на увереност в качеството на продукта и предоставяната информация за него;
 • Намаляване на количеството изразходвана електроенергия;
 • Оптимизиране на човешки ресурси и време;
 • Гъвкава инфраструктура;
 • Намаляване на количеството изразходвана хартия;
 • Намаляване на електронни и други отпадъци.

Проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001

alt

Успешно приключи проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на “Интерконсулт България” ООД чрез внедряване на иновативен интегриран софтуерен продукт.
Специфичните цели на проекта са:

 • Максимизиране на ефективността от внедряване на нови иновативни решения в компанията;
 • Постигане на положителен икономически ефект от прилагане на иновативния продукт;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния финансов пазар на „Интеконсулт България“ ООД;
 • Увеличаване на ИТ екипа на дружеството чрез разкриване на нови работни места.

За осъществяване на целите на проекта е внедрен иновативен софтуерен продукт чрез изцяло нова архитектура, създадена от „Интерконсулт България“ ООД. Новата система представлява гъвкава, автоматизирана, модулна, стандартизирана и интегрируема система, която осигурява бързо и лесно внедряване на процеси. Раздробяването на отделни модули дава възможност за лесното им комбиниране и осигурява тяхната независимост, а стандартизацията позволява интегрирането им с други съществуващи системи.


alt

Проект „Технологична модернизация" в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001

Успешно приключи проект „Технологична модернизация в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Интерконсулт България ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване.

Специфичните цели са увеличаване на технологичния капацитет на предоставяне на услугите и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

За осъществяване на целите на проекта са закупени, доставени, монтирани/инсталирани и пуснати в експлоатация следното оборудване и софтуерни продукти и лицензи:

 • Блейд сървъри
 • Дискова подсистема
 • Мрежови комутатори
 • Точки за достъп
 • Мрежови контролер
 • Генератор
 • Софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси
 • Операционни системи за сървърите за изграждане на виртуална десктоп инфраструктура
 • Лицензи за достъп до виртуални десктоп машини