EU Projects

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет: Консултанстки услуги за изследване и прецизиране на функционалните и нефункционални изисквания на система за рационална лекарствена терапия MedXchange по проект „MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01


Решение за прекратяване на процедура "Избор с публична покана" с предмет: Консултанстки услуги за изследване и прецизиране на функционалните и нефункционални изисквания на система за рационална лекарствена терапия MedXchange по проект „MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01


Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет: Консултанстки услуги за изследване и прецизиране на функционалните и нефункционални изисквания на система за рационална лекарствена терапия MedXchange по проект „MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01

alt

Стартира изпълнението на проект „ MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „MedXchange - платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01 по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Специфична цел 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е разработване на високотехнологична продуктова иновация и повишване на иновационния капацитет на предприятието чрез научно-изследователска и развойна дейност, водещ до бързо технологично развитие. Очакван резултат от постигането на тази стратегическа цел е осигуряване на устойчиво развитие, базирано на знания в последните технологични тенденции и вследствие на това повишен екпортен потенциал посредством реализиране на иновативния продукт на целия световен пазар.

Специфични цели на проекта са:

 • Създаване на нови технологични знания;
 • Разработване на високотехнологичен продукт, платформа за рационална лекарствена терапия, който непосредствено да подобри качеството на живот, създавайки предпоставки за идентифициране на здравни рискове и състояния и предприемане на незабавни и коригиращи действия, подобряващи здравословното състояние на хората;
 • Разработване на мобилно приложение за идентифициране на продуктови данни за лекарствени продукти и свързани продукти;
 • Специфициране на детайлни функционални и нефункционални изисквания към разработването на продукта, които да гарантират добавената стойност от приложението му в реалния живот;
 • Разработване на продуктова иновация съобразно специфичните изисквания и система за управление на качеството и сигурността (ISO 9001:2008, ISO/EIC 27001:2013) като се използват съвременни информационни и комуникационни технологии (Cloud Technologies, Big Data, Уеб базирани приложения, Архитектури, ориентирани към услуги, Machine learning);
 • Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;
 • Развитие на научни знания и иновации;
 • Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;

alt

Стартира изпълнението на проект „ Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски социален фонд

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-1.022-0035-C01 по процедура „Специфични обучения“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски социален фонд.

Основна цел е повишаване на производителността на труда и адаптивността към най-съвременните технологии за разработване на високотехнологични и иновативни продукти и създаване на условия за устойчива заетост и професионално развитие чрез провеждани на специфични за прдприятието и съответните работни места обучения . Тази основна цел може да бъде декомпозирана на следните подцели:

 • Създаване и развитие на нови технологични знания във върхови технологии;
 • По-качествена заетост;
 • Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите;
 • Насърчаване на служителите за подобряване или обновяване на компетенциите;
 • Повишаване на адаптивността на човешкия ресурс към новите технологични трендове;
 • Валидиране на придобитите компетенции;
 • Постигане на по-висока добавена стойност в разработваните продукти;
 • Инвестиране в хора и умения;
 • Привличане на млади хора и създаване на условия за тяхното реализиране и развитие;
 • Създаване на условия за разгръщане на творчеството и иновациите;
 • Генериране и споделяне на ноу-хау между служители, въвеждане на нови технологии;
 • Запазване на работните места и създаване на нови;
 • Създаване на възможности за повишаване на пригодността на млади хора за заемане на определени работни места;
 • Запазване на позициите на предприятието като водеща технологична компания;
 • Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;
 • Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;
 • Интерконсулт България ООД (ICB) да се превърне в привлекателно място за талантливи хора;

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет: Предоставяне на специфични обучения – Технологии за QA, тестване и автоматизация на 5 служители на Интерконсулт България ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-1.022-0035

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет: Предоставяне на специфични обучения – IoT технологии на 9 служители на Интерконсулт България ООДпо Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-1.022-0035


alt

Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123: "Внедряване на иновативна платформа"

На 12.09.2017 г. е сключен договор с предмет "Доставка на специализиран софтуер" с "АНТИПОДЕС" ООД по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123: "Внедряване на иновативна платформа"

На 13.09.2017 г. е сключен договор с предмет "Доставка на ДМА":

1. Система от модулни сървъри
2. Дискова подсистема
3. Работна система – 10 бр.
4. Оборудван сървърен шкаф
5. Система от токонепрекъсваеми устройства
6. Опорна защитна комуникационна система
7. Мултифункционално устройство
8. Система за видеонаблюдение
9. Опорен комутатор
10. Система комуникационни устройства
11. Конферентна система
12. Климатици – 2 бр.

с "МНЕМОНИКА" АД по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет Доставка на ДМА:

Обособена позиция 1 – Система от модулни сървъри
Обособена позиция 2 – Дискова подсистема
Обособена позиция 3 - Работна система – 10 бр.
Обособена позиция 4 - Оборудван сървърен шкаф
Обособена позиция 5 – Система от токонепрекъсваеми устройства
Обособена позиция 6 – Опорна защитна комуникационна система
Обособена позиция 7 – Мултифункционално устройство
Обособена позиция 8 – Система за видеонаблюдение
Обособена позиция 9 – Опорен комутатор
Обособена позиция 10 – Система комуникационни устройства
Обособена позиция 11 – Конферентна система
Обособена позиция 12 – Климатици – 2 бр.

по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 „Внедряване на иновативна платформа“

alt

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет "Доставка на специализиран софтуер" по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

alt

Стартира изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

alt

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0123-C01 по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е пазарна реализация и повишаване на конкурентоспособността на „Интерконсулт България“ ООД чрез изграждане на подходяща инфраструктура и внедряване на иновативна платформа за управление на „неща“.

Специфични цели на проекта са:

 • Постигане на положителен икономически ефект чрез предлагане на иновативно решение;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния пазар на „Интерконсулт България“ ООД.

Иновативното решение е насочено към предприятия от различни сфери и цели утилизация на капиталовложенията им и подкрепя важни бизнес и стратегически решения.


Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183: Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

На 3.11.2016 г. е сключен договор с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси” с ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси“” по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

alt

Стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1183-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет в растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта са:

 • Повишаване на производствения капацитет чрез създаване на условия за автоматизиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Засилване на експортния потенциал чрез повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на тяхната себестойност.

Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати:

 • Подобрено качество на произвежданите продукти;
 • Намаляване себестойността на продуктите;
 • Минимизиране допускането на грешки;
 • Откриване на възможно най-много дефекти и добиване на увереност в качеството на продукта и предоставяната информация за него;
 • Намаляване на количеството изразходвана електроенергия;
 • Оптимизиране на човешки ресурси и време;
 • Гъвкава инфраструктура;
 • Намаляване на количеството изразходвана хартия;
 • Намаляване на електронни и други отпадъци.

Проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001

alt

Успешно приключи проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на “Интерконсулт България” ООД чрез внедряване на иновативен интегриран софтуерен продукт.
Специфичните цели на проекта са:

 • Максимизиране на ефективността от внедряване на нови иновативни решения в компанията;
 • Постигане на положителен икономически ефект от прилагане на иновативния продукт;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния финансов пазар на „Интеконсулт България“ ООД;
 • Увеличаване на ИТ екипа на дружеството чрез разкриване на нови работни места.

За осъществяване на целите на проекта е внедрен иновативен софтуерен продукт чрез изцяло нова архитектура, създадена от „Интерконсулт България“ ООД. Новата система представлява гъвкава, автоматизирана, модулна, стандартизирана и интегрируема система, която осигурява бързо и лесно внедряване на процеси. Раздробяването на отделни модули дава възможност за лесното им комбиниране и осигурява тяхната независимост, а стандартизацията позволява интегрирането им с други съществуващи системи.


alt

Проект „Технологична модернизация" в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001

Успешно приключи проект „Технологична модернизация в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Интерконсулт България ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване.

Специфичните цели са увеличаване на технологичния капацитет на предоставяне на услугите и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

За осъществяване на целите на проекта са закупени, доставени, монтирани/инсталирани и пуснати в експлоатация следното оборудване и софтуерни продукти и лицензи:

 • Блейд сървъри
 • Дискова подсистема
 • Мрежови комутатори
 • Точки за достъп
 • Мрежови контролер
 • Генератор
 • Софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси
 • Операционни системи за сървърите за изграждане на виртуална десктоп инфраструктура
 • Лицензи за достъп до виртуални десктоп машини