EU Projects

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет Доставка на ДМА:

Обособена позиция 1 – Система от модулни сървъри
Обособена позиция 2 – Дискова подсистема
Обособена позиция 3 - Работна система – 10 бр.
Обособена позиция 4 - Оборудван сървърен шкаф
Обособена позиция 5 – Система от токонепрекъсваеми устройства
Обособена позиция 6 – Опорна защитна комуникационна система
Обособена позиция 7 – Мултифункционално устройство
Обособена позиция 8 – Система за видеонаблюдение
Обособена позиция 9 – Опорен комутатор
Обособена позиция 10 – Система комуникационни устройства
Обособена позиция 11 – Конферентна система
Обособена позиция 12 – Климатици – 2 бр.

по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 „Внедряване на иновативна платформа“

alt

Документация за участие в процедура "Избор с публична покана" с предмет "Доставка на специализиран софтуер" по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0123 "Внедряване на иновативна платформа"

alt

Стартира изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

alt

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0123-C01 по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е пазарна реализация и повишаване на конкурентоспособността на „Интерконсулт България“ ООД чрез изграждане на подходяща инфраструктура и внедряване на иновативна платформа за управление на „неща“.

Специфични цели на проекта са:

 • Постигане на положителен икономически ефект чрез предлагане на иновативно решение;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния пазар на „Интерконсулт България“ ООД.

Иновативното решение е насочено към предприятия от различни сфери и цели утилизация на капиталовложенията им и подкрепя важни бизнес и стратегически решения.


Информация за сключен договор по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183: Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

На 3.11.2016 г. е сключен договор с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси” с ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на софтуерна платформа за автоматизиране и оптимизиране на производствени процеси“” по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1183 „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“

alt

Стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1183-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет в растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта са:

 • Повишаване на производствения капацитет чрез създаване на условия за автоматизиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Засилване на експортния потенциал чрез повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на тяхната себестойност.

Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати:

 • Подобрено качество на произвежданите продукти;
 • Намаляване себестойността на продуктите;
 • Минимизиране допускането на грешки;
 • Откриване на възможно най-много дефекти и добиване на увереност в качеството на продукта и предоставяната информация за него;
 • Намаляване на количеството изразходвана електроенергия;
 • Оптимизиране на човешки ресурси и време;
 • Гъвкава инфраструктура;
 • Намаляване на количеството изразходвана хартия;
 • Намаляване на електронни и други отпадъци.

Проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001

alt

Успешно приключи проект „Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни интегрирани решения в полза на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0005-С0001.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на “Интерконсулт България” ООД чрез внедряване на иновативен интегриран софтуерен продукт.
Специфичните цели на проекта са:

 • Максимизиране на ефективността от внедряване на нови иновативни решения в компанията;
 • Постигане на положителен икономически ефект от прилагане на иновативния продукт;
 • Разширяване на пазарните ниши на световния финансов пазар на „Интеконсулт България“ ООД;
 • Увеличаване на ИТ екипа на дружеството чрез разкриване на нови работни места.

За осъществяване на целите на проекта е внедрен иновативен софтуерен продукт чрез изцяло нова архитектура, създадена от „Интерконсулт България“ ООД. Новата система представлява гъвкава, автоматизирана, модулна, стандартизирана и интегрируема система, която осигурява бързо и лесно внедряване на процеси. Раздробяването на отделни модули дава възможност за лесното им комбиниране и осигурява тяхната независимост, а стандартизацията позволява интегрирането им с други съществуващи системи.


alt

Проект „Технологична модернизация" в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие

Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001

Успешно приключи проект „Технологична модернизация в „Интерконсулт България“ ООД по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-2.1.13-0205-0001.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Интерконсулт България ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване.

Специфичните цели са увеличаване на технологичния капацитет на предоставяне на услугите и подобряване на качеството на предоставяните услуги.

За осъществяване на целите на проекта са закупени, доставени, монтирани/инсталирани и пуснати в експлоатация следното оборудване и софтуерни продукти и лицензи:

 • Блейд сървъри
 • Дискова подсистема
 • Мрежови комутатори
 • Точки за достъп
 • Мрежови контролер
 • Генератор
 • Софтуер за моделиране и управление на бизнес процеси
 • Операционни системи за сървърите за изграждане на виртуална десктоп инфраструктура
 • Лицензи за достъп до виртуални десктоп машини